اگر در فکر بازگشت به کشورتان هستید، ولی نیازهای پزشکی خاصی دارید، می‌توانیم کمک‌تان کنیم.

سفر با نیازهای پزشکی خاص نیازمند توجه ویژه و آمادگی است.

شاید بخواهید در مورد مراقبت پزشکی در کشورتان پس از بازگشت اطلاعات کسب کنید.

بسته به توصیه پزشک و نیازهای شخصی‌تان، می‌توانیم به اشکال زیر کمک‌تان کنیم:

  • تحقیق در خصوص دسترسی و هزینه‌های مراقبت پزشکی در کشورتان؛
  • حمایت مالی برای پوشش هزینه‌های مالی در کشورتان؛
  • ارجاع به موسسات و مراکز پزشکی در کشورتان؛
  • کمک در فرودگاه در خصوص عزیمت، سفر و رسیدن؛
  • در صورت نیاز، ارائه تجهیزات مورد نیاز برای سفر، نظیر ویلچر یا عصا؛
  • در صورت نیاز، اسکورت اجتماعی یا پزشکی در طول سفر
  • در صورت نیاز، تحویل شما به خانواده یا مرکز مراقبت پزشکی.